O projekcie

Projekt „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 6 256 520, 70 zł, zaś wartość dofinansowania 4 802 268, 49zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (572 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie gminy Łaziska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy. Dzięki temu nastąpi podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału gminy Łaziska w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

  • wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
  • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany);
  • mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekty:

  • wzrost potencjałów rozwojowych gminy;
  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu;
  • wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy 572 szt. o mocy 1,99 MW.

Zasięg projektu:

  • Województwo: lubelskie;
  • Powiat: opolski;
  • Gmina: Łaziska.

Miejscowości: Braciejowice, Głodno, Grabowiec, Janiszów, Kamień, Kamień Kolonia, Kepa Gostecka, Kępa Piotrawińska, Kępa Solecka, Kolonia Łaziska, Koło, Kopanina Kaliszańska, Kopanina Kamieńska, Kosiorów, Las Dębowy, Łaziska, Niedźwiada Duża, Niedźwiada Mała, Piotrawin, Piotrawin Kolonia, Trzciniec, Wojciechów, Wrzelów, Zakrzów, Zgoda.