O gminie

Gmina Łaziska leży w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w opolskim , na granicy trzech subregionów: Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny Chodelskiej i Wzniesień Urzędowskich. Część północna gminy jest płaska i silnie zalesiona, część południowa lekko falista. Zachodnią granicę gminy stanowi dolina Wisły. Cały obszar gminy podlega ochronie krajobrazu. Część gminy wchodzi w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego, część stanowi fragment Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Gmina zajmuje powierzchnię 109,32 km², w tym 65,8% zajmują użytki rolne, 25,3% lasy, 3,3% wody. W gminie mieszka 4 994 osób, co daje gęstość zaludnienia 45,7 osoby/km² (stan na 31 grudnia 2016 roku). W skład Gminy wchodzą 24 sołectwa. Podstawą gospodarki gminy jest, działające w przeciętnych warunkach agroekologicznych, rolnictwo. W gminie dominują grunty klasy IV i IVa. Średnia wielkość gospodarstwa jest również niewielka. Gmina jest wyjątkowo bogata w sady. Zajmują one ponad 60% użytków rolnych. Wśród nich przeważają sady jabłoniowe. Znajdują się tu również duże plantacje chmielu.

Na terenie Gminy działa Gminny Klub Sportowy "Wodniak" - Piotrawin - Łaziska. Klub prowadzi sekcję piłki nożnej seniorów i juniorów. Jest również głównym organizatorem masowych imprez sportowych dla młodzieży z ternu gminy (halowy turniej piłki nożnej, indywidualne i drużynowe mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, wakacyjna impreza pod hasłem "Wakacje ze sportem).

W obszarze gminy Łaziska występuje wiele elementów środowiska cennych przyrodniczo. Najbardziej wartościowe z nich, o dużej atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej są objęte ochroną:

  • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
  • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu,
  • Rezerwat “Wyspy Gnizdkowskie” wraz z otuliną,
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Las Powiślański - Grodzisko Chodlik”, “Las Grodzieński” i “Skarpa Nadwiślańska”,
  • lasy ochronne,
  • korytarz ekologiczny doliny rzeki Wisły.